موضوعات وبسایت : تست روانشناسی
تست شخیصت شناسی

متن کلاف زندگی

نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 15 بهمن 1399 ساعت 23:02

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان متن کلاف زندگی را مطالعه خواهید کرد.

ÛÚ©ÙÙر را ÙÛ Ø´ÙاسÙ
سÙر٠اش خاÙÛ Ø² ÙاÙ
ÙØµÙ Û ...ÙاتصرÙÙا را
ÙÛ Ø¯ÙاÙد در دÙاÙ!

تست شخیصت شناسی

ÛÚ©ÙÙر را ÙÛ Ø´ÙاسÙ
Ú©ÙدکاÙØ´ Ø¨Û Ùباس
کرد٠آÙÙÚ¯ حجاز Ù
زÙدگÛØ´ آس ٠پاس

ÛÚ©ÙÙر را ÙÛ Ø´ÙاسÙ
دردÙاÛØ´ Ø¨Û Ø´Ùار
بست٠بر "عÙت" د٠ÚØ´Ù Ù
از Ø­ÙاÛ٠پا Ùرار

ÛÚ©ÙÙر را ÙÛ Ø´ÙاسÙ
Ùرکز اÙدÙ٠بÙد
دÛگرا٠از غص٠خاÙÛ
سÙ٠ا٠اÙبÙ٠بÙد

ÛÚ©ÙÙر را ÙÛ Ø´ÙاسÙ
در Ú©Ùا٠زÙدگÛ
Ù¾ÛØ´ ÙرزÙدا٠٠خÙÛشاÙ
سÙ٠ا٠شرÙÙدگÛ

ÛÚ©ÙÙر را ÙÛ Ø´ÙاسÙ
ÙÛ Ø´ÙاسÛد از Ùضا
درد ا٠ÛÚ© داستا٠Ù
درک ا٠درد جدا...
...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: shereno.comارسال نظر

نام


ایمیل


نظر